Нүүр хуудасГлоб Интернэшнл ТББХолбоо барих
ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ
НҮБ-ын Конвенц
Монгол улсын хууль
Тогтоол, шийдвэр
Засгийн газрын шийдвэр
Дүрэм, журам
ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ
ХОРИГЛОЛТ, ХЯЗГААРЛАЛТ
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ
НЭР ТОМЪЁОНЫ ТАЙЛБАР
НИЙТИЙН ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА
Засгийн газрын тогтоол

Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 133 тоот тогтоолоор баталсан энэ журмаар албан тушаалтны 6 сарын цалингийн хэмжээнээс хэтэрсэн үнийн дүн бүхий бэлэг, үйлчилгээний үнэ хөлсийг төрийн өмчид шилжүүлэх, тэдгээрийг үнэлэх, хадгалах, зарцуулахтай холбоотой харилцааг зохицуулна.

Албан тушаалтны төрийн өмчлөлд шилжүүлсэн бэлэг, үйлчилгээний үнэ, хөлсийг үнэлэх, хадгалах, зарцуулах журам

Монгол улсын Засгийн газрын  2012 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн  141 тоот тогтоолоор баталсан энэ журмаар албан тушаалтанд албан үүрэгтэй нь холбогдуулан дипломат журмаар өгсөн бэлгийг мэдүүлэх, зарцуулах, тайлагнахтай холбоотой харилцааг энэхүү журмаар зохицуулна.

Албан тушаалтан дипломат журмаар бэлэг авах, зарцуулах, тайлагнах журам